Privacybeleid

1. PRIVACY STATEMENT

Foodm BV erkent het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. 

Foodm BV verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Foodm BV hanteert cookies overeenkomstig de bepalingen van de E-Privacyrichtlijn 2002/58/EG.

Het Privacybeleid omschrijft welke soorten gegevens door Foodm worden verzameld ter verbetering van haar website en diensten. Het Privacybeleid is enkel geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij al dan niet bewust hebben gedeeld met Foodm. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld. 

 

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Foodm treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. 

 

3. VERWERKINGSDOELEINDEN 

Foodm verwerkt persoonsgegevens ter verbetering van al haar diensten. 

 

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT? 

Als u de website van Foodm bezoekt, dan wordt uw bezoek door ons op twee manieren geregistreerd:

 • De webserver zelf ontvangt alle clicks om u de juiste informatie te kunnen presenteren. Het technische serverlogboek van deze kliks bevat enkel uw IP-adres, geen andere persoonsgegevens.
 • Ook in uw webbrowser (bijv. Firefox of Google Chrome) worden uw clicks door ons geregistreerd, dit louter voor het uitvoeren van gebruiksanalyses en verbeterpotentieel van onze websites. Voor de website van Foodm worden deze clicks verwerkt middels Google Analytics, zonder dat deze externe systemen bijv. uw eigenlijke IP-adres te zien krijgen. Deze klikstroom wordt door ons instant geanonimiseerd alvorens die te verzenden.

Foodm verwerkt op haar website geen bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige gegevens”) waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch verwerkt zij genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Persoonsgegevens, zoals namen, adressen, e-mailadressen enzovoort, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig aan ons overdraagt. Denk maar aan de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. U dient dan bepaalde velden in te vullen – waaronder uw naam en e-mailadres. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.

 

5. COOKIES

Op de website van Foodm wordt gebruikgemaakt van cookies. In dit deel wordt uitvoerig geïnformeerd over het gebruik van cookies en uw mogelijkheid al dan niet in te stemmen met het plaatsen ervan.

 

Wat is een cookie?

Kleine hoeveelheden gegevens die vanaf een website op de harde schijf van uw PC worden geplaatst, worden “cookies” genoemd. Dit zijn geen computerprogramma’s, maar enkel kleine tekstbestanden waarmee websites informatie over het surfgedrag van een internetgebruiker kunnen opslaan en oproepen. Cookies worden door de meeste websites gebruikt, aangezien deze onderdeel van de toolbox zijn en de gebruikerservaring op het internet verbeteren. Met behulp van cookies kunnen websites gepersonaliseerde diensten beschikbaar stellen (bijv. aanmeldgegevens opslaan, producten in de winkelwagen bewaren of relevante content tonen).

 

Hoe Foodm cookies gebruikt

Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u kiezen om enkele cookiesoorten niet toe te staan. Klik op de knop Cookie-instellingen voor meer informatie en om onze standaard instellingen te wijzigen. Het blokkeren van enkele cookiesoorten kan uw ervaring op de website en de diensten die we aanbieden echter wel beïnvloeden.

Als u alle cookies in onze cookiebanner accepteert, geeft u toestemming voor het bewaren van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Als u de cookie-instellingen wijzigt, ofwel via ons cookie-instellingenlink of in uw browser, dan zal de website wel werken maar zonder de hierboven genoemde extra functies.

 

6. LINKS NAAR ANDERE SITES

Op onze site vindt u links naar andere sites (bijvoorbeeld de website van Fit and Fresh). We kunnen ons niet verantwoordelijk stellen voor de verwerking van uw persoonsgegevens op websites andere dan deze van Foodm.

 

7. WELKE RECHTEN HEEFT U IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, wij u om een identiteitsbewijs zullen vragen. Wij doen dit om te voorkomen dat wij een inbreuk in verband met persoonsgegevens tegenkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.

 1. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens. Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Foodm, onevenredig zou kunnen schaden.
 2. U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij uw persoonsgegevens gebruiken, zodat wij uw verzoek snel en accuraat kunnen beoordelen.
 3. Als wij uw toestemming gevraagd en verkregen hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om u een nieuw weekmenu te sturen, hebt u steeds het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.
 4. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordelen;
  • gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen;
  • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
  • wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.
 6. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij u uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.
 7. Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een e-mail te sturen. U kunt ons bereiken op info@foodm.be 

U kunt er zeker van zijn dat wij een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zullen interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Foodm, kunt u altijd contact opnemen met Foodm via info@foodm.be 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit en of de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

8. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast als er nieuwe of aangepaste dienstverlening of functionaliteit beschikbaar is en/of om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt in onze e-mails en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring hierin worden opgenomen.

 

9. CONTACT

Neem contact met Foodm BV bij vragen en/of opmerkingen omtrent dit Privacybeleid via:

Foodm BV 

Kleemburg 1
9050 Gentbrugge
Gent
België

Ondernemingsnummer: 0768.780.032

Website: https://www.foodm.be
Email: info@foodm.be