Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN

Consument: Als Consument wordt gezien de natuurlijke persoon die een Product uit het Assortiment van de Foodm smart fridge aankoopt.

Product: Een Product is een onderdeel van het door Foodm aangeboden Assortiment in de Foodm smart fridge.

Assortiment: Het Assortiment is het door een partner van Foodm aangeboden eten en drinken dat voor een bepaalde periode in de Foodm smart fridge beschikbaar is.

Foodm smart fridge: De Foodm smart fridge is de slimme koelkast die door Foodm ter beschikking wordt gesteld in het bedrijf waar de Consumenten aanwezig zijn. In de Foodm smart fridge bevindt zich het Assortiment met Producten.

Productinformatie: Onder Productinformatie wordt verstaan de noodzakelijke informatie over een welbepaald Product.

 

2. ASSORTIMENT

Het aanbod in de Foodm smart fridge is beperkt tot de Producten die in de Foodm smart fridge beschikbaar zijn. Foodm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van een specifiek product in de Foodm smart fridge.

De partner van Foodm controleert tijdens elke levering van het Assortiment zorgvuldig de houdbaarheidsdatum van alle Producten die in de Foodm smart fridge aanwezig zijn en verwijdert alle Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De Consument zal geen Producten kopen en consumeren waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

 

3. PRODUCTINFORMATIE

De Productinformatie is te raadplegen op het etiket dat op het respectievelijke Product uit het Assortiment is gekleefd.

Foodm gebruikt daarnaast productafbeeldingen via de Foodm-app en verbindt zich ertoe om productafbeeldingen te gebruiken die de daadwerkelijke Producten op de meest nauwkeurige en realistische manier vertegenwoordigen. Niettegenstaande het voorgaande zijn alle productfoto’s die door Foodm worden gebruikt in de Foodm-app, op haar website of op enig ander communicatiekanaal dat zij gebruikt, niet contractueel bindend en kunnen ze niet worden gebruikt voor klachten.

Alle door Foodm verkochte Producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Indien de Consument een voedselveiligheidsprobleem of -schending constateert, zal hij Foodm onmiddellijk op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar het volgende adres zodat Foodm dit zo snel mogelijk kan oplossen: info@Foodm.be

Foodm behoudt zich het recht voor om Producten op elk moment en zonder voorafgaand overleg met haar Consumenten te verwijderen.

 

4. AANKOOP UIT ASSORTIMENT FOODM SMART FRIDGE

De Consument opent de Foodm smart fridge via de Foodm-app middels een QR-code die zich bevindt op de Foodm smart fridge. De Consument neemt vervolgens de producten die hij wenst aan te kopen uit de Foodm Smart fridge en scant de QR-code op de Producten met de Foodm applicatie. De betaling wordt afgerond door de Consument via de applicatie. Betalen kan via de door Foodm aangeboden Wallet of middels een betaling via kredietkaart. De Consument sluit de Foodm smart fridge na zijn aankopen.

 

5. GEBRUIK VAN DE FOODM SMART FRIDGE

De Consument verbindt zich ertoe de Foodm smart fridge als een goede huisvader te gebruiken en het is de Consument niet toegestaan de door Foodm ter beschikking gestelde apparatuur te beschadigen. De Consument zal de Foodm smart fridge niet gebruiken om zijn eigen etenswaren of persoonlijke spullen op te slaan. In geval van beschadiging of kwaadwillig  gebruik van de Foodm smart fridge zal de Consument Foodm onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail op het volgende adres: info@Foodm.be

 

6. PRIJS

De Producten in de Foodm smart fridge worden verkocht aan een prijs variërend tussen €2 – €12.

 

7. RECHTEN VAN DE CONSUMENT

Overeenkomstig artikel VI.53. Van het Wetboek van Economisch Recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor Producten die snel bederven of verouderen.

Voor alle andere Producten hebben de Consumenten een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van aankoop van de Producten om hun herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgave van reden of verplichting tot betaling van een boete.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument Foodm hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet hij de producten ook in hun originele verpakking terugsturen naar het door Foodm meegedeelde adres binnen (14) kalenderdagen volgend op de datum van de kennisgeving.

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal Foodm de Consument de betaalde bedragen uiterlijk binnen 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten voor het retourneren van de Producten die voor rekening van de Consument blijven.

 

8. GEGEVENSBESCHERMING

De persoonsgegevens die Foodm verwerkt in het kader van het leveren van haar diensten worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van de mobiele Foodm-applicatie

1. DOELEINDE EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Foodm heeft als doel om 24/7 gezonde maaltijden en tussendoortjes te voorzien in de Foodm smart fridge(s) op de werkvloer. Teneinde het assortiment in haar smart fridges op de werkvloer te personaliseren, verwerkt Foodm persoonsgegevens. De door u aangeleverde persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt, zodat u gebruik kan maken van onze diensten en zodat wij het gebruik van onze diensten kunnen opvolgen en verbeteren. 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, zal dit steeds met de meeste aandacht en zorgvuldigheid gebeuren en louter met het oog op het realiseren van onze dienstverlening. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat (i) u ons hiertoe uw toestemming geeft bij het aanmaken van een account en/of registratie, (ii) deze verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst waarin u partij bent en (iii) bepaalde verwerkingen noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (zoals het personaliseren van het aanbod van de Foodm smart fridges).

 

2. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Foodm treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, opmerkingen of suggesties kan u contact opnemen met Foodm door te mailen naar info@foodm.be  

 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

In het kader van uw account op de Foodm-applicatie worden standaard (voor alle gebruikers) volgende gegevens bijgehouden: uw naam, geboortedatum, e-mailadres, betaalmiddel en werkplek. Het gaat in dit geval niet om een bijzondere categorie persoonsgegevens.

Indien gewenst, kan ook uw maaltijdvoorkeuren (vegetarisch, vegan, enkel vis,…) en/of eventuele allergieën (glutenintolerantie, lactose-intolerantie, allergie aan schaaldieren, …) ingeven. Wanneer een gebruiker zijn of haar maaltijdvoorkeuren en /of eventuele allergieën ingeeft, verwerkt Foodm voor haar dienstverlening wel een bijzondere persoonsgegevenscategorieën (“gevoelige gegevens” – “gegevens over de gezondheid”)  zoals aangegeven in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Desgevallend dient u als gebruiker van de applicatie uw uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van deze gegevens te geven. Om die reden vraagt Foodm, na het invullen van desgevallend de maaltijdvoorkeuren en/of allergieën, onderaan steeds “Hierbij verleen ik toestemming voor de verwerking van deze gegevens” met selectievakjes JA / NEEN. Foodm kiest deze manier om de uitdrukkelijke toestemming geldig te verkrijgen op basis van de Richtsnoeren 05/2020 inzake toestemming van de EDPS (European Data Protection Supervisor), overeenkomstig Verordening 2016/679, versie 1.1, vastgesteld op 4 mei 2020, consulteerbaar via https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_nl.pdf

 

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

De medewerkers van Foodm hebben toegang tot uw persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid. Deze toegang geldt enkel voor het bereiken van het door Foodm vooropgestelde doel: het personaliseren van het aanbod in de Foodm smart fridges op de werkvloer.

Partners van Foodm belast met technische ondersteuning van de Foodm-applicatie en Foodm smart fridges, kunnen alle persoonsgegevens en gegevens inzake gezondheid inkijken op een strikte “need-to-know” basis.

Foodm waakt erover dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan derden, behoudens in het geval u hiertoe voorafgaand uw toestemming verleend hebt of wanneer de toegang, het gebruik, het behoud of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is (bv. om te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving, om technische of beveiligingsproblemen te detecteren, om de rechten, eigendom of veiligheid van Foodm te beschermen, enz.).

 

5. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de dienstverlening van Foodm uit te voeren. Alle persoonsgegevens op uw account op de Foodm-applicatie blijven bewaard tot op het ogenblik dat u beslist dat u beslist geen gebruik meer te maken van de Foodm dienstverlening door het verwijderen van uw account of applicatie op uw mobiele telefoon. Hiervoor beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om een gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen blijven garanderen voor iedere consument van Foodm. 

 

6. VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Foodm zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

 

7. WELKE RECHTEN HEEFT U IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, wij u om een identiteitsbewijs zullen vragen. Wij doen dit om te voorkomen dat wij een inbreuk in verband met persoonsgegevens tegenkomen, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.

 1. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die wij over u hebben. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens. Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kunnen wij deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Wij kunnen u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Foodm, onevenredig zou kunnen schaden.
 2. U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context wij uw persoonsgegevens gebruiken, zodat wij uw verzoek snel en accuraat kunnen beoordelen.
 3. Als wij uw toestemming gevraagd en verkregen hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om u een nieuw weekmenu te sturen, hebt u steeds het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.
 4. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen ons verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 5. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
  • gedurende de tijd dat wij uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordelen;
  • gedurende de tijd dat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen;
  • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;
  • wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.
 6. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze eigen belangen, d.w.z. u heeft ons geen toestemming gegeven en wij hebben ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij u uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld onze veiligheidsbelangen, vragen wij u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moeten we uw omstandigheden afwegen tegen onze belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan onze belangen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.
 7. Wanneer wij uw persoonsgegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vragen wij u ons een e-mail te sturen. U kunt ons bereiken op info@foodm.be 

U kunt er zeker van zijn dat wij een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zullen interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Foodm, kunt u altijd contact opnemen met Foodm via info@foodm.be 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit en of de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

8. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Onderhavige privacyverklaring kan worden aangepast als er nieuwe of aangepaste dienstverlening of functionaliteit beschikbaar is en/of om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Indien de privacyverklaring wordt aangepast, zal hiervan melding worden gemaakt in onze e-mails en zal de link naar de gewijzigde privacyverklaring hierin worden opgenomen.